Chủ nhật, Ngày 19/09/2021 03:08 AM
Main Image
Item 1 of 3
 

Chương trình hành động của đồng chí Đinh Đình Văn, Trưởng phòng Kế toán Nhà nước - Kế toán trưởng nghiệp vụ, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
 
Họ và tênĐinh Đình Văn        
Sinh ngày: 22/3/1976
Quê quán: Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.
Thường trú: số nhà 42B Cầu Gù, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng Kế toán Nhà nước - Kế toán trưởng nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Hải Phòng.
Ứng cửĐại biểu HĐND Thành Phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Được sự chấp thuận của tổ chức, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tôi rất vinh dự được tham gia ứng cử HĐND Thành Phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi nhận thức rằng: Ðại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và trả lời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, thực hiện tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND. Đại biểu HĐND cần có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, nhiệt tình và trách nhiệm, đáp ứng được kỳ vọng, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân thành phố.
 
Với vị trí công tác được giao bản thân tôi đã thực hiện tham mưu cho lãnh đạo KBNN Hải Phòng thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chức năng nhiệm vụ của KBNN trên địa bàn, đặc biệt là việc tham mưu và đề xuất các giải pháp thực hiện chủ đề năm của thành phố về tăng cường kỷ cương thu – chi ngân sách nhà nước;
 
Tham mưu tốt việc tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân sách nhà nước các khoản tiền do các tổ chức và cá nhân nộp tại Kho bạc Nhà nước; thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định của pháp luật; Thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Hạch toán kế toán về thu, chi ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính địa phương, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước cho HĐND, UBND các cấp và các đơn vị có liên quan;
Tiếp nhận thông tin báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán thuộc khu vực nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Tổ chức tổng hợp thông tin tài chính nhà nước trên địa bàn về tình hình tài sản nhà nước; nguồn lực và nghĩa vụ của Nhà nước; tình hình hoạt động, kết quả thu, chi ngân sách nhà nước; vốn nhà nước tại các doanh nghiệp và các tài sản, nguồn lực, nghĩa vụ khác của Nhà nước; Lập báo cáo tài chính nhà nước của chính quyền địa phương, trình UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố.
 
Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách nhà nước và tập trung nguồn thu cho đầu tư phát triển; phát huy hiệu quả nguồn lực từ vốn đầu tư công như các công trình: Chỉnh trang dải trung tâm thành phố, điều chuyển bến xe Tam Bạc, cải tạo nâng cấp cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, các dự án Cầu Vượt Nguyễn Văn Linh; dự án khu đô thị Bắc Sông Cấm, Cầu Hoàng Văn Thụ, tuyến đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, nút giao thông Nam Cầu Bính…; Thực hiện tốt việc chi trả thanh toán thực hiện an sinh xã hội như thực hiện hỗ trợ nhà cho người có công của thành phố ( nghị quyết 32/2018/HĐND); hỗ trợ nhà cho người nghèo theo Nghị quyết 52/2019/HĐND).
 
Tuy nhiên, trong lĩnh vực ngân sách nhà nước đặc biệt là ngân sách địa phương còn nhiều bất cập từ khâu lập dự toán, phân bổ dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách; các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá trong một số ngành, lĩnh vực chưa được sửa đổi; việc phân bổ dự toán vẫn chưa thực sự khoa học, thiếu thực tế, chưa quản lý chi tiêu ngân sách theo kết quả đầu ra nên việc sử dụng ngân sách nhà nước chưa hợp lý.
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND Thành Phố, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND Thành Phố với Chương trình hành động như sau:
 
1- Không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người công chức, người Đảng viên và người đại biểu HĐND. Thường xuyên nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri.
 
2- Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân, thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, thông qua đó truyền đạt, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Nắm bắt kịp thời và phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND Thành phố, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
3- Thực hiện đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND thành phố. Tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng Nghị quyết HĐND thành phố đúng, phù hợp với thực tiễn cử tri quan tâm, phản ánh.
 
4- Cùng với các đại biểu HĐND nâng cao chất lượng hoạt động vai trò của HĐND, thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân.
 
5- Trên vị trí công tác và với vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, tôi nêu cao tinh thần đoàn kết, phối kết hợp với các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.
 
6- Với bề dày công tác trong lĩnh vực ngân sách nhà nước, bản thân tôi sẽ tập trung tham gia ý kiến đóng góp  vào việc lập, chấp hành, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước trong lĩnh vực ngân sách nhà nước đặc biệt là ngân sách địa phương theo thẩm quyền của HĐND thành phố, cụ thể là:
Tham mưu và tham gia ý kiến vào việc thực hiện thắng lợi Nghị Quyết 45/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.
Tham mưu và tham gia ý kiến vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI với nội dung về tăng cường kỷ cương thu – chi ngân sách nhà nước.
Tập trung tham gia vào quy trình lập dự toán hàng năm của đơn vị sử dụng ngân sách, các cấp ngân sách ngân sách đảm bảo theo đúng quy định và tiệm cận đến các phương pháp xây dựng dự toán và phân bổ dự toán tiên tiến, nhằm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước tránh thất thoát lãng phí.
 
Tham gia vào việc xây dựng Nghị quyết về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, tỷ lệ phần trăm (%)  phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố trong thời kỳ ổn định ngân sách 2021 - 2026 với mục tiêu phân cấp nguồn thu khoa học, đảm bảo việc lợi ích và tạo động lực trong việc phân cấp nguồn thu, xây dựng mức phân chia hợp lý giữa các cấp ngân sách, tạo nguồn lực cho các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm mang tính đột phát của thành phố.
 
Tham mưu và tham gia góp ý kiến xây dựng các cơ chế, định mức, đơn giá trong các lĩnh vực chi tiêu ngân sách địa phương.
Tham mưu và tham gia ý kiến vào việc sử dụng và quyết toán ngân sách địa phương hàng năm, kế hoạch sử dụng ngân sách trung hạn, đảm bảo việc giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, đẩy mạnh cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp của thành phố dần thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên và tiến tới tự chủ toàn phần. Tham gia xây dựng cơ chế giá dịch vụ công phải tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định tại các đơn vị sự nghiệp.
 
Tôi luôn cầu thị và mong muốn các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân thường xuyên ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ tôi trong thực hiện nhiệm vụ./.
 
CÙNG CHUYÊN MỤC
WEBSITE TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23/3/2021 do Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cấp
Cơ quan chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng
Đơn vị quản lý & vận hành: Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Vũ Long - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 62 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3757.388 * Email: sotttt@baucuhaiphong.gov.vn