Chủ nhật, Ngày 17/10/2021 04:22 AM
Main Image
Item 1 of 3
 

Chương trình hành động của đồng chí Đào Văn Ninh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Dương Kinh

Chương trình hành động của đồng chí Đào Văn Ninh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Dương Kinh, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 5
 
* Quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách nâng cao đời sống người dân đô thị
 
Rất vinh dự cho tôi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 và được phân bổ về ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 05 trên địa bàn quận Dương Kinh và các phường Dư Hàng Kênh, Kênh Dương và Vĩnh Niệm thuộc quận Lê Chân; tôi nhận thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cơ quan, đơn vị mà chính là niềm vinh dự của cá nhân tôi. Vinh dự gắn với trách nhiệm bởi nếu được trúng cử tôi sẽ tham gia là đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, cùng với cương vị là Ủy viên Thành uỷ, tôi cần phải sâu sát thực tế hơn nữa, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân, tìm hiểu đời sống Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, trực tiếp giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
 
Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:
 
1. Không ngừng học tập rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành nghĩa vụ của công dân, của người đảng viên và của người đại biểu HĐND. Gương mẫu chấp hành, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND.
 
2. Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND thành phố, tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến đóng góp vào các nội dung được đưa ra xem xét, quyết định tại các phiên họp của HĐND thành phố cũng như việc xây dựng và thực hiện chương trình giám sát, việc thực thi pháp luật, thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố và những vấn đề bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm.
 
3. Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với Nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, giải quyết hoặc đề nghị các cấp, các ngành theo thẩm quyền giải quyết các nguyện vọng chính đáng của Nhân dân theo quy định của pháp luật.
 
4. Đối với địa bàn nơi ứng cử tại quận Dương Kinh, rất vinh dự từ tháng 8 năm 2019 đến nay tôi được công tác, làm việc tại quận Dương Kinh với cương vị là Bí thư Quận ủy.
 
Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ, quân và dân toàn quận đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả trên tất cả các  lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững, cơ sở hạ tầng kinh tế, giao thông, giáo dục... ngày càng khang trang. Có 13/14 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra được hoàn thành, có những chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; công tác quản lý và điều hành ngân sách bảo đảm hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của Nhân dân được quan tâm; an sinh xã hội  được bảo đảm, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động được thực hiện có hiệu quả, số hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, quận còn một số tồn tại đó là: Một số chỉ số phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu còn ở mức thấp và trung bình so với sự phát triển chung của thành phố; kinh tế của quận đã có sự phát triển, song thực tế chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động còn chậm; thực hiện nếp sống văn minh đô thị có lúc, có việc chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị quận. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị còn gặp nhiều khó khăn. Ở một số tổ chức đảng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu chưa cao. Hiệu lực quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực có mặt chưa thực sự quyết liệt.
 
Vì vậy, nếu vinh dự được cử tri quận Dương Kinh tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố khóa 16, trước hết, trên cương vị công tác, với vai trò, trách nhiệm người đại biểu HĐND, người đứng đầu Đảng bộ quận Dương Kinh, tôi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, và  nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu là: “Phát huy tiềm năng, lợi thế của quận; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế, đô thị, ưu tiên phát triển thương mại dịch vụ; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, tạo sự bứt phá phát triển đô thị và thu hút đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền; đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo, y tế, ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch,vững mạnh; hướng tới xây dựng quận Dương Kinh văn minh, hiện đại” và tập trung thực hiện 2 khâu đột phá chiến lược, đó là:
 
(1) Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, tập trung xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.
 
(2) Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, trình độ, năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các tập thể và cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện các Chương trình trọng tâm toàn khóa, các Nghị quyết chuyên đề và các Kết luận của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận, cụ thể:
 
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 để bảo đảm phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.
 
- Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thương mại, dịch vụ; tăng cường kỷ cương, thu chi ngân sách
 
- Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển quận
 
- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường bảo đảm sự phát triển bền vững
 
- Phát triển văn hóa- xã hội đồng bộ, làm nền tảng cho quận phát triển bền vững.
 
- Bảo đảm quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
Ba là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Thực hiện nghiêm kỷ luật lỷ cương công vụ; Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp trong mọi hoạt động, đi đôi với tuân thủ pháp luật.
 
5. Đối với địa bàn nơi ứng cử của 3 phường: Dư Hàng Kênh, Kênh Dương và Vĩnh Niệm: Tôi sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế để đưa tiếng nói của người dân đến HĐND thành phố, bảo vệ quyền và lợi ích cho Nhân dân, tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội của địa phương và trong phạm vi khả năng của mình, tôi sẽ phấn đấu một cách cao nhất để góp sức trong việc xây dựng quận Lê Chân ngày càng phát triển, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm kinh tế của thành phố vào năm 2025.
 
Bên cạnh đó, trên cương vị là Ủy viên Thành ủy và với vai trò, trách nhiệm của người Đại biểu HĐND, tôi sẽ đề xuất, kiến nghị HĐND thành phố, các cơ quan chức năng quan tâm tới những cơ chế, chính sách hợp lòng dân, nhất là các vấn đề về kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội, môi trường mà 3 phường: Dư Hàng Kênh, Kênh Dương và Vĩnh Niệm nơi tôi ứng cử quan tâm, cụ thể như:
 
- Tập trung hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I còn thiếu, hướng tới xây dựng các tiêu chí của đô thị văn minh hiện đại.
 
- Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường nguồn lực triển khai các dự án mở rộng không gian đô thị tại khu vực phía nam đường Nguyễn Văn Linh. Thu hút đầu tư hai bên đường Võ Nguyên Giáp, chỉnh trang hai bên bờ sông Lạch Tray, đầu tư xây dựng Cầu Rào 3 và tuyến đường trục đô thị nối từ quận Lê Chân qua Dương Kinh đến tận Đồ Sơn sẽ hình thành nên trục đô thị mới hỗ trợ cho đường tỉnh 353, tạo không gian đô thị hiện đại, kết nối với khu vực phía Nam và Đông Nam thành phố. Cải tạo nâng cấp, mở rộng đường, ngõ, trường học phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.
 
- Thực hiện tốt chính sách của thành phố trong hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn theo Nghị quyết của HĐND thành phố. Quan tâm, tạo điều kiện cho các đơn vị giáo dục trên địa bàn phát huy tiềm năng, lợi thế.
 
- Tập trung giải quyết ô nhiễm môi trường; thực hiện quy hoạch, chuyển đổi Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm và một số cơ sở sản xuất trong đô thị thành các khu đô thị, khu thương mại dịch vụ quy mô, hiện đại.
 
Tôi nhận thức rằng đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố khoá 16 nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Tôi luôn cầu thị và mong muốn các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân thường xuyên ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ tôi trong thực hiện nhiệm vụ./.
 
CÙNG CHUYÊN MỤC
WEBSITE TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23/3/2021 do Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cấp
Cơ quan chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng
Đơn vị quản lý & vận hành: Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Vũ Long - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 62 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3757.388 * Email: sotttt@baucuhaiphong.gov.vn